Polityka prywatności

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

1.Informacje ogólne

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest MS Poland Sp. z o.o. z siedzibą w ul.
  Józefińska 2, 30-529 Kraków (KRS: 0000067077, NIP: 8940005167, REGON:
  931527956).
 3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia
  Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii
  Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 4. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem
  url: spontex.pl
 5. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro.zamowienie@mspoland.com.pl
 6. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych
  podanych dobrowolnie w Serwisie.
 7. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 • Prowadzenie newslettera
 • Prowadzenie rozmów typu chat online
 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
 • Realizacja zamówionych usług
 • Prezentacja oferty lub informacji
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
  następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie
  transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania,
  wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą
  być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że
  jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione
  na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca
  działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi
  obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
  oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych
  osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów
  programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach spontex.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystywania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe
  innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy
  lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich
  grup odbiorców:
 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • kurierzy
 • operatorzy pocztowi
 • kancelarie prawne i windykatorzy
 • operatorzy płatności
 • operatorzy rozwiązania typu chat online
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to
  konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi
  przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych
  marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 2. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.
 1. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w
  pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania,
  przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia
  ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
  Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony
  roszczeń.
 2. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 4. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia
  usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora
  marketingu bezpośredniego.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o
  ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane
  osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres
  IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie
  danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W
  takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony
  zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
  konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
  serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i
  opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te
  są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics
  (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi
  danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na
  wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie
  informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
  użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy
  pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów
  reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że
  dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce
  nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do
  operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona
  obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis
  Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim
  zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których
  sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych
  danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek
  w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do
  użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu
  konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji
  handlowej od Operatora.