Połączenie Spółek Kapitałowych MSP GROUP i MS POLAND

Zarząd spółki „MS POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Józefińskiej 2, 30-529 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000067077, posiadającej NIP: 8940005167, REGON: 931527956, o kapitale zakładowym w wysokości 1.423.300,00 zł, ogłasza niniejszym poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej, stosownie do treści art. 500 § 2ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, że w dniu 28 lipca 2023 r. obydwie łączące się spółki, tj.:

  1. spółka „MS POLAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Józefińska 2, 30-529 Kraków wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000067077, NIP 8940005167, REGON 931527956 (jako spółka przejmująca), oraz
  2. spółka „MSP GROUP” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Józefińska 2, 30-529 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000731791, NIP 6793169434, REGON 380269644 (jako spółka przejmowana),
    uzgodniły, zaakceptowały i podpisały Plan Połączenia ww. spółek, który niniejszym podlega publikacji.
Plan Połączenia Spółek Kapitałowych MSP GROUP I MS POLAND